Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 213
Năm 2021 : 424
Kế hoạch chiến lược giai đoạn: 2015 - 2020

Kế hoạch chiến lược giai đoạn: 2015 - 2020

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;- Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày ...
Quyết định về việc banh hành Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức và người lao động tại trường MN Vạn Thọ

Quyết định về việc banh hành Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức và người lao động tại trường MN Vạn Thọ

QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức và người lao động tại trường MN Vạn Thọ  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VẠN THỌ Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ ...
Các thông báo

Các thông báo

THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonnăm học 2019-2020( Biểu mẫu 1) THÔNG BÁOCông khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế trường mầm non Vạn ThọNăm học 2019 – 2020( Biểu mẫu 2) THÔNG BÁOCông khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020( Biểu ...
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai  Trường mầm non Vạn Thọ - Năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai Trường mầm non Vạn Thọ - Năm học 2019 - 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VẠN THỌ Căn cứ Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/ 12/ 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non theo Văn bản hợp nhất số ...
Kế hoạch về việc thuỵc hiện Quy chế công khai nhà trường theo Thông tư số: 36/2017/TT -BGD&ĐT

Kế hoạch về việc thuỵc hiện Quy chế công khai nhà trường theo Thông tư số: 36/2017/TT -BGD&ĐT

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020,Trường mầm non Vạn Thọ xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công ...
Quy chế thực hiện công khai của trường mầm non Vạn Thọ

Quy chế thực hiện công khai của trường mầm non Vạn Thọ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Quy chế này quy định về thực hiện công khai của trường mầm non Vạn Thọ, theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.2. Các CB-GV-CNV và các bậc phụ huynh trường mầm non Vạn Thọ chịu sự điều chỉnh ...
Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai trong hoạt động của trường Mầm non Vạn Thọ

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai trong hoạt động của trường Mầm non Vạn Thọ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VẠN THỌCăn cứ Thông tư số 36/ 2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;Căn cứ Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non theo Văn bản hợp nhất ...
Quy chế làm việc của trường mầm non Vạn Thọ

Quy chế làm việc của trường mầm non Vạn Thọ

Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo V/v ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ ...