Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 1.248
Năm 2020 : 3.262
Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế đinhm Thừa phát lại;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoat động của Thừa phát lại.
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thâng 6 năm 2015;
Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính